మానవత రూప ధర్మము నెన్నడు విడువరాదు

మననశీలుడై, తనకు వలెనే ఇతరులకు సుఖదుఃఖములు, హాని, లాభములు కలుగునని ఎంచువానినే మనుష్యుడనవలయును. మనుష్యు డెన్నడు నన్యాయమొనర్చు బలవంతునకు గూడ