సత్యమేవ జయతే

సత్యమేవ జయతే నానృతం |
సత్యేన పంథా వితతో దేవయానః |
యేనా క్రమం త్రుషయో హ్యప్తకామా |
యాత్ర తత్సత్యస్య పరమం నిదానం || 

భావము : సత్యమే జయించును. అసత్యము పరాస్తమగును. సత్యము వలననే దేవతల మార్గము విస్తరించి యున్నది. సత్యము చేతనే మహర్షులు అప్తరాములై ఈశ్వరుని పొందుచున్నారు. ఈశ్వరుడు సత్య స్వరూపుడు.
ముండకోపనిషత్ - 3-1-6