జాతి స్మరించుకోదగిన మహా పురుషులు

అక్టోబర్, నవంబర్ మాసాలు  

స్వామి రామతీర్థ జయంతి        - అక్టోబర్ 26
సోదరి నివేదిత జయంతి          - అక్టోబర్ 28
ధన్వంతరి జయంతి                - నవంబర్ 10
గురు తేగ్ బహదూర్ బలిదానం - నవంబర్ 11
ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయంతి   - నవంబర్ 14
జగదీశ్ చంద్రబోస్ జయంతి      - నవంబర్ 30