అగ్రే వేదాశ్చతురః

"అగ్రే వేదాశ్చతురః
పృష్ఠత స్సశరంధనుహ్
ఇదం బ్రాహ్మ్య మిదం క్షాత్రం
శాపాదపి శరాదపి"

భావము : ముందు నాలుగు వేదములున్నూ, వెనుకనేమో శరసహితమైన ధనుస్సున్నూ.. ఇదిగో ఇది బ్రహ్మము, ఇది క్షాత్రము. శాపమునకును, యుద్ధమునకును కూడా సమర్థులమే.
- పరశురామ వాక్యం, భాసనాటకమ్