యద్య దాచరతి శ్రేష్ఠః

యద్య దాచరతి శ్రేష్ఠః |
త త్త దేవేతరో జనః ||
సయత్ ప్రమాణం కురుతే |
లోక స్త దనువర్తతే ||

భావం : లోకంలో ఉత్తమ వ్యక్తి ఎలా నడచుచున్నాడో ఇతర జనులున్నూ ఆ విధముగానే నడుస్తారు. ఉత్తములు దేనిని ప్రమాణంగా స్వీకరిస్తారో దానిని లోకము కూడా అనుసరిస్తూ నడుస్తుంది.
- భగవద్గీత