తల వెంట్రుకలను వత్తుగా పెంచే తానికాయ

తానికాయ : తానికాయలో కూడా కరక్కాయ, ఉసిరికాయలలో వలె లవణరసము తప్ప మిగిలిన అయిదు రసములు ఉండును. వేడి చేయు స్వభా వము కలదు. కఫ, పిత్త, వాత దోషములను