సరిహద్దులలో పొంచి ఉన్న ప్రమాదం - నిరంతర జాగరూకతే ప్రజల కర్తవ్యం

అంతర్జాతీయ బీభత్సకాండను ఉసిగొల్పిన ఒసామా బిన్ లాడెన్ ఇటీవల పాకిస్తాన్ లో హతమారి పోయాడు. కానీ అంతకుముందు అనేక సంవత్స రాలపాటు బిన్ లాడెన్ సకుటుంబసమేతంగా