మండుతున్న పెట్రోలు ధరలు

పెట్రోలుకు మండే ధర్మం ఉన్నది. కాని మన దేశంలో పెట్రోలుకంటే దాని ధరలే ఎక్కువగా మండుతున్నాయి. గత ఏడాది ఏప్రియల్ మాసం నుండి ఇప్పటి దాకా చూసుకుంటే...