చదువు సంస్కారాలను మేళవించుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్న సరస్వతీ శిశుమందిరాలు

పిల్లలకు తొలి గురువు తల్లి. తల్లి దగ్గరే తొలి పాఠాలు నేర్చుకుని, సంస్కారాన్ని పొందుతాడు. పిల్లల పరిపూర్ణ వికాసానికి పాఠశాల స్థాయి వరకు విద్యాబోధన మాతృభాషలోనే ఉండాలనే లక్ష్యంతో