గుజరాత్ లో మహిళా వైభవం

కర్ణావతి నుండి అందిన సమాచారం మేరకు గుజరాత్ లో 10405 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. వీటికి ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. 2147 పంచాయతీలలో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక