విశ్వ హిందూ పరిషత్ అంతర్జాతీయ అధ్యక్షులుగా నియమితులైన శ్రీ రాఘవ రెడ్డి

జి. పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్ మరియు జి. పుల్లారెడ్డి విద్యా సంస్థల చైర్మన్ శ్రీ జి.రాఘవ రెడ్డి విశ్వ హిందూ పరిషత్ అంతర్జాతీయ అధ్యక్షులు