రాబోయే 50 సంవత్సరాల పాటు భారతమాతను ఆరాధించాలని పిలుపునిచ్చిన స్వామి వివేకానంద

ప్రపంచంలో భారతదేశం ఎంతో విలక్షణమైనది, సమన్వయ దృష్టి కోణం కలిగినది భారతీయ సంస్కృతి. అసలు సంస్కృతి అంటే యునెస్కో వారి నిర్వచనం ప్రకారం "ఏదేని సమాజంలో