స్వయంసేవకులలో ఉత్సాహాన్ని నింపిన తరుణ శిబిరాలు

రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ పశ్చిమ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో జిల్లా వారీ తరుణ స్వయంసేవకుల శిబిరాలు జరిగాయి. ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే ఈ శిబిరాలలో సంఘ, వివిధ క్షేత్రాల