మన సంస్కృతి, వారసత్వం పట్ల గర్వపడదాం

ఐదు  వేల  సంవత్సరాలు పైగా చరిత్ర కలిగిన జాతి మనది. కేరళలో ఎక్కడో ఒక కుగ్రామంలో జన్మించిన శంకరాచార్యులకు దేశమంతా రెండుసార్లు కాలినడకన తిరిగేందుకు ప్రేరణ మన,