యుపిఎ చేతిలో జోక్ పాల్ గా మారిన లోక్ పాల్

రాజకీయ నాయకుల చేతిలో లోక్ పాల్ జోక్ పాల్ గా మారింది. ఉభయ సభల్లోనూ లోక్ "బాల్" గా ఆడుకొని ఎంజాయ్ చేశారు. పటిష్టమైన లోక్ పాల్ కావాలని యావత్ భారతమంతా అకాంక్షిస్తుంటే