గ్రామీణ భారతాన్ని పేదరికంలో ఉంచుతున్న మన గ్రామీణ విధానం

మన దేశ స్థూల దేశీయోత్పత్తిలో గ్రామీణ వికాసానికి కేటాయిస్తున్నది కేవలం 1.5 శాతం మాత్రమే. అదే చైనాలో 33% కేటాయిస్తున్నారు. పరిస్థితులు ఇలా ఉంటే మనదేశంలో 60% ప్రజలు