సంస్కృత భాష 15 వ విశ్వమహాసభ

జనవరి 5న డిల్లీలో జరిగిన  సంస్కృత భాష విశ్వమహాసభలో మన ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ మాట్లాడుతూ "సంస్కృత భాష భారతీయుల ఆత్మ.