ఈ పిల్లలు అనాథలు కాదు - నా కుటుంబం

"సేవాహి పరమోధర్మః" అనే సూక్తికి సార్ధకత చేకూర్చిన అనేక వందల వేల ఉదాహరణలు ఈ దేశంలో మనకు కనబడతాయి. అట్లా సంస్థల రూపంలో వ్యక్తిగతంగా చేసేవారు కనబడతారు.