హిందూ దేశంలో గుడిగంటకు నిషేధం

భారతదేశం హిందూదేశం. ఇక్కడ ఏ మతాన్నయినా ఆచరించవచ్చును. అభ్యంతరం లేదు. కానీ వింత ఏమిటంటే...