ఎన్ సైక్లోపీడియా ఆఫ్ హిందూయిజం

5 వేల సంవత్సరాలకు పైగా చరిత్ర కలిగిన భారతీయ సంస్కృతీ, పరంపర, జీవన మూల్యాలు వాటి చరిత్రలను ఒక సమగ్ర రూపంలో అందించ టానికి విశేషప్రయత్నం ఒకటి ఈ మధ్య జరిగింది.