విద్య నీలోని అంతఃచేతన

విత్+య=విద్య అన్నారు. అంటే అంధకారమును పోగొట్టునది అని అర్థం. నరేంద్రుడు తన మనో వికాసాన్ని, అంధకారాన్ని వదిలించుకుని వివేకా నందుడయ్యాడు. పశ్చిమగడ్డమీద  భారతీయ