చక్కని ఆరోగ్యానికి చక్కని దినచర్య

ఆరోగ్యముగా నుండగోరు మానవుడు ప్రతిరోజూ బ్రాహ్మీ ముహూర్తమున నిదుర మేల్కొనవలెను. ఇచట బ్రాహ్మీముహూర్తమనగా సూర్యోదయము నకు 45 నిముషముల ముందు. నిదురలేచిన