ఆధ్యాత్మిక ప్రజాస్వామ్యం భారతదేశంలో మాత్రమే ఉన్నది

ఇటీవల కంచ ఐలయ్య "హిందూ మతానంతర భారతదేశం" అనే పుస్తకాన్ని విడుదల చేశారు. ఆ పుస్తకాన్ని సమీక్షిస్తూ డా.ఎం.ఎఫ్.గోపీనాద్ ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికలో హిందూమతంలో ఆధ్యాత్మిక