ఆహా మోడీ.. ఓహో మోడీ.. - ఇట్లు కాంగీ

"నరేంద్ర మోడీ కార్యదక్షత గల నాయకుడు. తెలివైన వ్యూహకర్త. మోడీ తన పాలనలో ఎన్నో విజయాలు సాధించారు"