నాసాలో శిక్షణకు సూర్య వంశి

ప్రతిష్ఠాత్మకమైన అమెరికా అంతరిక్ష విద్యా కార్యక్రమానికి అనుసంధానకర్తగా ప్రప్రథమంగా ఒక భారతీయ ఉపాధ్యాయిని ఎంపికయ్యింది. మహా రాష్ట్ర పుణే విద్యావాలీ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల