పురస్కారాన్ని తిరస్కరించిన హిందూ రచయిత

డాక్టర్ అగ్నిశేఖర్ కాశ్మీరు పండిత వంశానికి చెందిన ఒక ప్రముఖ రచయిత, మేధావి. అయన ఇటీవల ఒక విలేఖరుల సమావేశంలో చెప్పిన విషయం ప్రకారం "జమ్మూ కాశ్మీరు రాష్ట్ర అకాడమీ