హిందూ సమాజానికి వైభవాన్ని అందించిన ఉగాది

భారతదేశంలో ఉగాది రోజున నూతన సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. ఉగాది ముహూర్తం అన్ని శుభకార్యాలను ప్రారంభం చేయడానికి సరైనదిగా భావించ బడుతుంది. దానికి సూచనగా ప్రకృతి