ఆత్మ సంరక్షణ శాలిగా హిందూ సమాజం ఎదగాలి

తన బాగు చూసుకోగల శక్తి హిందూ సమాజానికి కలిగింపచేయడమే సంఘం తలపెట్టిన కార్యం. మన పొట్ట నింపుకోవడం చేత కాకుండానే మరొకరి ఆకలి తీర్చడానికి పరుగులెత్తే విచిత్రమైన అలవాటు