ఆహారపు అలవాట్లు - శరీర తీరు తెన్నులు

భగవంతుని సృష్టిలో కోట్ల జీవులున్నాయి. భూమిమీద, నీటిలోనూ, గాలిలోనూ ఉండేవి, నడిచేవి, ప్రాకేవి, ఎగిరేవి, యీదేవి ఈ విధంగా ఎన్నో రకాల జీవరాశులు ఉన్నాయి.