యుగద్రష్ట డాక్టర్ హెడ్గేవార్

బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని పాలిస్తున్న రోజులలో ఒక ప్రక్క దేశానికి స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాటం జరుగుతూ ఉంటే మరోప్రక్క వందల సంవత్స రాలుగా హిందూ సమాజంలో నిర్మాణమైన