పని చేయడంలో పరమార్థం

మనిషిలోని కోరికలను ఎంత తగ్గిస్తే అంత వారికి సహాయం చేసినట్లవుతుంది. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమే మన బాధలకు అడ్డుకట్ట వేయగలదు. మిగిలిన జ్ఞానం మన కోరికలు తీర్చేందుకే. కనుక