భారత భద్రతకు ముప్పు కలిగిస్తున్న మాల్దీవుల తిరుగుబాటు

భారతదేశానికి (లక్షద్వీప్ కు) సమీపంలో 29 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న మాల్దీవులలో ఫిబ్రవరి 7 వ తేదీన రాజకీయ తిరుగుబాటు జరిగింది. ఈ తిరుగుబాటులో ప్రజాస్వామ్య యుతంగా ఎన్నికైన