జాతి రత్నం శ్రీ ఆది శంకరులు

వైశాఖ శుద్ధ పంచమి (ఏప్రిల్ 26) వచ్చింది, వెళ్ళింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ విషయం గమనించనేలేదు. ఏం? ఎందుకు గమనించాలి? అని ఎవరైనా అడగవచ్చు. భారతమాత ప్రియ