మత మార్పిడి చేస్తే మరణశిక్ష

'యూసుఫ్ నాదర్ ఖని' ఇరానీయుడు. ఇరానీ దేశానికి చెందిన ఒక మహమ్మదీయుడు. 1997లో క్రైస్తవ మతంలోకి మారాడు. ఇరాన్ దేశంలోని గిలాన్ ప్రాంతంలో "చర్చ్ ఆఫ్ ఇరాన్" అనే