ఆరోగ్యానికి ఆహారం - 2

నువ్వులు చర్మమునకు మంచిది. స్తన్యమును వృద్ధి చేస్తుంది. దోసకాయ చర్మానికి, చర్మ సౌందర్యానికి మంచిది. ఉలవలు దగ్గు, ఆయాసం, జలుబులను తగ్గిస్తుంది. కాకరకాయ జ్వరం,