కార్యదీక్షా పరుడే హిందువు

హిందువన్న మాట వినడంతోనే నీలో ఎక్కడ లేని శక్తి ఆవిర్భవించి నిన్ను సర్వ సమర్ధుడ్ని చెయ్యాలి. అప్పుడే నీవు నిజమైన హిందువు. 
ఏ దేశానికి చెందిన హిందువైనా,