దివికేగిన వాత్సల్యం - వాత్సల్యానంద భారతి అస్తమయం

ప్రముఖ పరివ్రాజకుడు, భారతమాత సేవకుడు హిందూ ధర్మాభిమాని శ్రీ వాత్సల్యానంద భారతి స్వామి వారు మే 17 వ తేదీ నాడు నెల్లూరు జిల్లాలోని జయభారత్ ఆసుపత్రిలో