"ఆపన్నులను ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత హిందువులదే"

"హిందూ సమాజ సంఘటన కోసం డాక్టర్ కేశవరావు బలిరాం హెడ్గేవార్ నాగపూర్ లో ప్రారంభించిన రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘ్ నేడు మహా వటవృక్షం మాదిరిగా విస్తరించి