ఆరోగ్యానికి ఆహారం - 3

తోటకూర నేత్రములకు మంచిది, విరేచనము కాగోరు వారికి అత్యంత మంచిది. భోజనం చేసిన వెంటనే ఏదో ఒక ఫలాన్ని భుజించుట ఆరోగ్యము నకు చాలా మంచిది. ఫలములన్నింటిలో