హిందూ ధర్మ సమ్మేళనంకై స్వామీజీల పిలుపు

భాగ్యనగరంలోని శిల్పకళావేదికలో జూలై 1న హిందూ ధర్మ సమ్మేళనం నిర్వహించబడింది. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ మఠాధిపతులు, పీఠాధి పతులు, ధార్మికపెద్దలు, వేదపండితులు