అమెరికాలో పల్లకి మోత

ఇంట ఈగల మోత - బయట పల్లకి మోత అనే సామెత విన్నారు కదా! హిందువులు భారత దేశంలో రెండో శ్రేణి పౌరులు. కానీ! వారినే అమెరికా నెత్తిన పెట్టుకుంటోంది. ఇటువంటి వార్తలు