అస్సాంలో పెచ్చుమీరిపోయిన బంగ్లా అక్రమ వలసదారుల దౌర్జన్యాలు

అస్సాంలోని బోడోలాండ్ (బోడో టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్) BTC పరిధిలోని కోక్రాఝాడ్, చిరాంగ్, బక్షా, ఉదల్ కుడి - ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో బోడో గిరిజన జాతులకు చెందిన ప్రజలు అధిక