గోమాత వైభవం

ముక్కోటి దేవతలు గోవునాశ్రయించి ఉంటారని మనకు తెలిసిందే. అందునా 'కపిల గోవు' ఇంకా శ్రేష్ఠంగా మనం పరిగణిస్తాం. సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావించబడే కపిల గోవును