పట్టణాలలో పెరుగుతున్న ముస్లిం జనాభా

భారతదేశంలో ముస్లింలు నగరాలు, పట్టణాలలో స్థిరపడుతూ పట్టణాల జనాభాలో సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తూ తమ ఆధిక్యతను పెంచుకొంటూ పోతున్నారు. పట్టణాలలో