లవ్ జిహాద్

ఇంగ్లాండు రాజధాని లండన్ పట్టణంలో పాకిస్తాన్ యువకుల కార్యకలాపాలు, వాళ్ళు చేస్తున్న ఆగడాల గురించి ఒక క్రొత్త కోణంలో వివరిస్తూ రెండు సంవత్సరాల క్రితం దక్కన్ క్రానికల్ లో