క్రొత్త బ్రాయ్ బిల్లు రాజ్యాంగ విరుద్ధం

భారత జీవ సాంకేతిక పరిజ్ఞాన నియంత్రణే  బ్రాయ్ (Biotechnology Regulatory Authority of India) బిల్లు. ఆ బిల్లులో అవసరమైన మార్పులు చేసామని ప్రభుత్వం