అక్కడ బంగ్లాదేశీయులపై వేటు

అస్సాం సమస్యలకు మూల కారణమౌతున్న బంగ్లాదేశీయులు అరబ్ దేశాలలో కూడా సమస్యలకు కారమవుతునారని తెలుస్తున్నది. వారిపై అక్కడ కూడా