దళిత కాలనీలో పరిపూర్ణానంద స్వామి పర్యటన

దేవుడి ముందు అందరూ సమానమేనని, మనుష్యులుగా జీవించాలని శ్రీ పీఠం పీఠాధిపతి పరిపూర్ణానంద స్వామి బోధించారు. ఆగష్టు 13వ తేదీన పరిపూర్ణానంద స్వామి