రామాయణ, మహాభారతాలు చారిత్రిక గ్రంథాలే

ప్రాచీన కాలంలో మన వాళ్ళు చెప్పినది కట్టుకథలుగా ఇప్పటివరకు ప్రచారం చేసారు. కాని అవి కట్టుకథలు కాదు, వాస్తవాలు అని శాస్త్ర పరిశోధనల ద్వారా బయటకు వస్తున్నది.