పాలకులను నిలదీయాలి

దేశాన్ని పాలించే బాధ్యత అధికార పక్షానికి ఎంత ఉందో, పాలన సక్రమంగా జరిగేటట్లు చూడవలసిన బాధ్యత ప్రతిపక్షానికి కూడా అంతే ఉంది. ఈ బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వహించినప్పుడు